Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhaabbilee daldalaa seeraan ala gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu eegale cimsee itti fufeera.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhaabbilee daldalaa seeraan ala gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu eegale cimsee itti fufeera.

 

 

OBN Bit.24,2012-Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhaabbilee daldalaa seeraan ala gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu eegale cimsee itti fufeera.

Guyyaa taateen calqabaa dhibee Koronaa Itoophiyaa keessatti mul’aterraa eegalee dhaabbilee daldalaa ta’e jedhanii oomisha ugguraniifi seeraan ala gatii dabalan to’achuuf koree taaksi foorsii of danda’e hundeessee hojjechaa kan jiru mootummaan naannichaa, tarkaanfii hanga ammaatti fudhateen dhaabbilee daldalaa seeraan ala gatii dabalan 3,112 gaheera.

Koreen taaksi foorsii qindoomina seekteroota gabaa, waldaa hojii gamtaa, poolisiifi mana hojii Abbaa alangaatiin hundaa’e kun tarkaanfii hanga ammaatti fudhateen dhaabbilee 2,650f of eeggannoo kan kenneefi daldaltoonni 131 yakka gabaa keessatti uumaniin shakkaman akka seeratti dhiyaatan godhee jira.

Haaluma wal fakkaatuun, dhaabbilee daldalaa babali’na vayirasiif saaxilamoo ta’an irrattis tarkaanfii fudhatameen, manneen puulii/karambullaa 552,manneen shubbisa halkanii 101, manneen dhugaatii 170, manneen Jimaafi Shiishaa 338, manneen fiilmii 11, waliigalaatti, dhaabbileen 1,172 cufamaniiru.

Tarkaanfiin seeraa kun magaalota gurguddoo naannichaa keessatti ta’ee, daldaltoonni balleessaa isaanii amananii sirreesuuf qophaa’ummaa agarsiisan gara hojii idilee isaaniitti deebi’aa jiru.Madda:- BDhKMNO

Facebook Comments