Aanaa Gindhiir ganda Kaarra Adaanootti, rooba cimaa tibba kana roobee lolaa mudateen qabeenyi qonnaan bulaa miidhame.

Aanaa Gindhiir ganda Kaarra Adaanootti, rooba cimaa tibba kana roobee lolaa mudateen qabeenyi qonnaan bulaa miidhame.

 

 

Godina Baale Bahaa ,Aanaa Gindhiir ganda Kaarra Adaanootti, rooba cimaa tibba kana roobee lolaa mudateen qabeenyi qonnaan bulaa miidhame.

Qonnaan bultoonni rakkoo kanaaf saaxilaman akka himanitti, lolaan mana jireenyaasaanii marsee bahaa-gala dhowwee qabeenyas mancaaseera.

Balaa Lolaa kanaaf ka’umsi Projektii Ijaarsa daandii Asfaaltii Afra-Tsiyoon Gindhiir- Gaasaraati jechuunis qonnaan bultoonni kunneen komataniiru.

Dhaabbatichi gamasaatiin sababa ijaarsaatiin bakka lolaan cabsee miidhaa qaqqabsiise ariitidhan suphaa raawwachuuf maashina garasanatti geessaa jiraachuu himan.

Godina Baale Dabalatee,Aanaalee horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa Godina Baalee Bahaatti Roobni cimaan roobaa jiru, facaasaa fi kunuunsa qonna arfaasaatiif gaarii ta’us, lolaan humnaa ol uumama jiru qonnaan bultoota lafa golbaa fi qarqara daandii jiraatanirra miidhaa cimaa geessaa akka jiru himameera.

Hoji geggeessan dhaabbata hojii ijaarsa daandii Asfaaltii Gindhiir-Gaasaraa, Obbo Salamoon Fiqramaariyaam gamasaanitiin, bakka lolaan cabsee seenen kana hojii ijaarsaatiif jecha cirracha fiduu fi omisha galfachuuf jecha tuttuqqaa harka namaatiin diigame karaa godhachuun rooba humnaa oliin miidhaa umame ta’uu himan.

Turtii guyyaa lamaa keessatti deebisanii suphuuf hojjechaa jiraachuu beeksisan.

Turtii guyyaa lamaan booda jijjiirama jiru hubachuuf qonnaan bultoota Aanichaa Lolaan miidhaman bilbilaan gaafannee komiisaaniif furmaata argachuu himan.Abdulraazzaaq Muhammaditu gabaase

Facebook Comments