Aanaa Wanciitti hojiileen ijaarsa daandiiwwan baadiyyaa yeroon jalqabamuu isaaniin harki caalu xumuramuun fayyadamoo taaneerra jedhan jiraattonni Godina Shawaa Kibba Lixaa

Aanaa Wanciitti hojiileen ijaarsa daandiiwwan baadiyyaa yeroon jalqabamuu isaaniin harki caalu xumuramuun fayyadamoo taaneerra jedhan jiraattonni Godina Shawaa Kibba Lixaa.

Aanaa Wanciitti bu’uuraalee misoomaa hawaasa fayyadamoo taasisuuf xiyyeeffannaan hojjatamaa jiran keessaa waliin gahiinsi daandii baadiyyaa isa tokkoodha.

Hojiin daandii maallaqa hirmaannaa ummataa, baajata aanaa fi naannoottiin kan hojjatamaa jiran yoo ta’u, aanaalee godinichaa raawwii bara kanaan fooyyee qaban keessaa Wanciin ishee takkaadha.

Gandoota aanittii hojii ijaarsa daandii baadiyyaan fayyadamoo ta’an keessaa immoo jiraattonni ganda Leemman mataa horaa, tokko yoo ta’an hojiiwwan daandii yeroon jalqabamuun hojjatamerraa fayyadamoo ta’uu eegaleerraa jedhan.

Akka Aanaa Wanciitti bara kana daandiiwwan baadiyyaa kiloomeetira sagaltamii jaha hojjatamuuf karoorfame keessaa harki torbaatamii afur ta’u hojjatameera, isa hafes ji’ootan lamaan dhufanitti Kan hojjatamu ta’uu ragaan Waajjira Abbaa Taayitaa Daandiwwanii Aanaa Wanciirraa argame ni mul’isa.

Aanichatti milkiin hojii ijaarsa daandiirratti dhufe kun qindoominaa qaama dhimmi ilaalatu wajjiin darbees yeroon haaldureen barbaachisu xumuruun hojii waan eegaleefi kan jedhan bulchaa Aanaa Wancii obbo Birhaanuu Baay’isaati.

Hawaasa baadiyyaa aanaalee godina shawaa kibba lixaa jiran fayyadamoo taasisuuf bara kana riqaalee buleeyyiif haaraa, sararawwan hojjachuuf karoora kaa’ameen amma gabaasni kun qindaa’eetti harka jahaatamaa gaditu raawwatame kan jedhan itti gaafatamaa waajjira Abbaa Taayitaa Daandiwwanii godinichaa obbo Darajjee Shantamaati.

Sababoonni harkifannaa hojiilee kanneenis baajatni yeroon qabamuu dhabuu fi dhibaa’ummaa kontiraaktarootaatti, kana amma danda’ameen yeroo hafe keessatti hojiilee hafan gumeessuuf kan hojjannu ta’as jedhaniiru obbo Darajjeen.

Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments