Abbaan Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa Damee Bulchiinsa Magaalaa Sulultaa galii idileerraa Birrii miiliyoona 100f miiliyoona 41 ol fi galii Mana Qopheessaarraa immoo Birrii miiliyoona 86 ol walitti qabuu beeksise

Hojii gaggeessaan Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa Damee Bulchiinsa Magaalaa Sulultaa Obbo Geetaachoo Tafarraa OBNitti akka himanitti, bara kana akka magaalaa isaanitti galii idileerraa Birrii miiliyoona 100f miiliyoona 41f kuma 200f kuma 62 fi 121 karoorfatanii karoora waggaarraa Birrii miiliyoona 100f miiliyoona 37f kuma 600 (%97) sassabuu dandeenyerra jedhan.

Galii Mana Qopheessarraa immoo Birrii miiliyoona 86f kuma 400f kuma 54fi Birrii 24 karoorfannee Birrii miiliyoona 86 ol walitti qabuun karoora keenya guutumaa guutuutti galmaan geenyeerra jedhan.

Gamaaggama ji’a Eblaa gaggeeffameen raawwiin hojii kan baranaa, kan bara darbee yeroo walfakkaataan yemmuu walbira qabamee ilaallamu galiin idilee Birrii miiliyoona 32 ol fi galiin Mana Qopheessaa immoo Birrii miiliyoona 25 oliin caalmaa qaba jedhaniiru obbo Geetaachoon.

Haaluma kanaan bara kana galii Mana Qopheessaarraa walitti qabuuf karoorfanne guutumaa guutuutti walitti qabuun xumureerra jedhan.

Galii idilee immoo dhuma Ji’a kanaatii hanga Waxabajjii calqabaatti guutumaa guutuutti ni raawwannas jedhaniiru.

Kana gochuun kan danda’ames jalqaba bara baajata kanaa abbootii dhimmaaf sirnoota adda addaa qopheessuun bakka jaarsoliin biyyaafi kantibaan magaalaattii argamanitti hojjeetoota Waajjira Galii gaawonii uffisuun hojii hubannoo uumnee fi konkolaataafi sagalee guddistuutti fayyadamuun magaalaa keessa naanna’uun kakaasii taasisneenis jedhaniiru Obbo Geetaachoon.

Dabalataanis hojjetaan waajjira galii vaayirasii koroonaaf osoo hin saaxilamin hojii idilee isaanii akka hojjetaniif abbaan dhimmaas ta’ee hojjetaan Abbaa Taayitichaa yemmuu gara Abbaa Taayitichaa dhufu iddoo harka itti dhiqatan qopha’eetti harka saamunaan dhiqachuufi saanitaayzeeriifi haguuggii afaaniifi funyaanii akka fayyadaman koree dhaabnee to’achaa jirras jedhan.

Kana malees, fageenya hawaasaa eegisisuuf hojjetoota dabaree dabareen galchuun; warra boqannaa bahuu qaban immoo boqannaa baasnee hojjetoonni %40 ta’an mana isaanii taa’anii hojiin Abbaa Taayitichaa osoo hin miidhiin vaayirasii koroonaa irraa of eegaa akka hojjetan taasisneerras jedhan.

Kanaanis milkoofneerra jedhan Hojiigaggeessaan Abbaa Taayitichaa Obbo Geetaachoo Tafarraa.

Gammachiis Zawduutu gabaase.

Facebook Comments