Koreen Taaksi Foorsii ittisa vaayirasii koroonaa Magaalaa Sulultaa sababa weerara vaayirasii koroonaan qala’iinsi jireenyaa akka hin muudaneef hojjechaa jiraachuu beeksise

Ittigaafatamaan Waajjira Daldalaa Magaalaa Sulultaafi miseensi koree ittisa weerara vaayirasii koroonaa magaalichaa Obbo Wandasan Nugusuu; sababa dhibee weerara vaayirasii koroonaan qala’iinsi jireenyaa akka magaala keenyaatti hin muudanneef akkuma dhibichi biyya keessa seenuun dhaga’ameen magaala keenyatti koree taaksi foorsii mataa isaa danda’ee dhimmicha to’atu Waajjira Daldalaa, Nageenyaa, Poolisii, Haqaafi Misooma Gabaarraa walitti babahan hundeessuun daldala seeraan alaafi kanneen ta’e jedhanii gatii seeran ala dabalan to’achuun danda’ameera jedhan.

Koreen hundaa’e kun jalqaba irratti gatiin meeshalee sababa tokko malee seeran ala dabalee qala’iinsi jireenyaa akka magaalatiitti hin muudanne magaala keessa nanna’uun hojii hubannoo uumuu daldaltootaa, konkolaachistootaafi jiraattoota magaalattiif laateera jedhan. Hubannoo kenname irraa ka’uunis hawaasni mirga isaaf falmachuun daldaltoota seeran ala gatii dabalan eeruu korichaaf kenneen, korichi eeruu ummataa irraa ka’ee to’annaa adda addaa taasisuun daldaltoota seeran ala gatii dabalanii argaman irratti tarkaanfii bulchiinsaafi seeraa fudhaneerra jedhan Obbo Wandasan.

Haaluma kanaan manneen hoofchoo midhaan daakaniifi barbaree daakan 57 gatii hin malle dabalanii argaman akka saamsaman taasisneerras jedhan. Dabalataanis manneen daldalaa seeraan alaa 5 mana murtiitti himachuun isaan keessaa sadi irratti murtiin adabbii yoo darbu; manneen daldalaa hafan lameen immoo dhimmi isaanii adeemsa himanarra jiraachuus himaniiru.

Manneen daldaltootaa kuma 3fi 611 irratti hojii hubannoo uumuufi daawannaa tasaa gaggeessineen daldaltoota seeran ala gatii dabalanii argaman 257f of eegannoon dhumaa kennameefii jira jedhan ittigaafatamichi. Erga tarkaanfilee kanneen fudhannee booda eeruu ummatarraa nu qaqabaa jiruufi daawwannaa darbee darbee tasa taasisnuun yeroo ammaa kana magaalaa keenyatti qala’iinsa jireenyaa to’achuu dandeenyerras jedhan.

Jiraatonni Magaalaa Sulultaa dubbisne tokko tokko akka jedhanitti, akkuma ‘COVID-19’n biyya keenya seenuun dhaga’ameen gatiin meeshalee dabalee turus yeroo ammaa kana garuu fooyya’uun gatii duraatti deebi’eera jedhan. Haa ta’u malee gatiin geejjibaa dachaan dabaluun sochii keenyarratti rakkoo haamaa uumeera jedhan jirattoonni kunneen.

Ajejaan Qajeelcha Poolisii Magaalaa Sulultaafi miseensi koree taaksi foorsii magaalichaa kan ta’an Koomandar Shittoo Likkisaa konkolaachistoota akkaataa labsii yeroo ariifachiisaa jedhuun ala bahanii %50 ol namoota irratti gatii dabalanii kanfalchiisanii argaman irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuuniifi hojii hubannoo uumuu konkolaachistootaa, tiraafikootaafi imaltootaaf taasifameen daballii gatii geejjibaa seeran alaa darbee darbee mul’achaa ture yroo ammaa kana to’achuu dandeenyeerra jedhan.

Kantibaan Itti’aanaafi walitti qabaan koree taaksi foorsii ittisa ‘COVID-19’ Magaalaa Sulultaa obbo Abrahaam Gaaddisaa gama isaaniin dhibee vaayirasii koroonaa sababa godhachuun, magaalaa keenyatti qala’iinsi jireenyaa akka hin muudanneef koree dhimmicha hordofu hundeessuufi koree hundaa’e waliin yeroo yeroon wal arguun gamaggama taasisneen akka magaalaa keenyatti qala’iinsa jireenyaa darbee darbee mul’achaa ture yeroo ammaa kana to’achuu dandeenyerra jedhan.

Kanaanis gamaggama hanga ammaatti qabnuun haala gaariirra jirras jedhaniiru.

Gammachiis Zawduutu gabaase.

Facebook Comments