Balaa lolaa Naannoo Oromiyaa

Naannoo Oromiyaatti ji’a Adooleessaa irraa kaase lammiileen kuma 12 ol balaa lolaan naannoo isaani irraa buqqa’u Koomishiinin Ittisa Balaa Tasaa Oromiyaa beeksise

Naannoo Oromiyaatti ji’a Adooleessaa irraa kaase lammiileen kuma 12 ol balaa lolaan naannoo isaani irraa buqqa’u Koomishiinin Ittisa Balaa Tasaa Oromiyaa beeksise.

Naanniichaatti roobaa gannaatin namoonni kuma 100 ol balaa lolaan miidhan irra gahuunis himameera.

Itti aanaan Koomishinara Koomishinii Ittisa Balaa Tasaa Oromiyaa,obbo Garramawu Oliiqaa balaan lolaa miidhaa akka hin geessifneef deebiin hatattamaa kennama turuufi midhamtootaf immoo deggarsa meeshaalee nyaataa fi Uffataa taasisuun cinaatti bidiruu fayyadamuun hojiin namoota bishaan kessaa baasuu hojjatameera jedhan.

Qarqara laggeenitti hojiin bol’aa dabalataa baasuu Kiloo Meetira 47 rawwatamuus, sababa rooba cimaa roobeen balaan kun namoota irraa gahus himaniiru.

Haluma kanan lagni Awaash qofti lammiilee gandoota aanalee naanniichaa 16 kessaatti argaman ,gandoota 56 kessaa jiraatan irraatti miidhaa geessisuu himaniiru.

Naanniichatti iddoowwan balaa lolaaf saaxilamoo ta’anitti namoota miiliyoona 1.2 oliif balaan akka irraa hin qaqqabneef hojiiwwaan dursaani ittisuu hojjatamaniiru.

Namoota miidhaan irraa qaqqabee kunneen sababa weerara vaayirasii koroonaan iddoo tokkootti walitti qabamuu waan hin dandenyeef manneen barnootaa,mana firaa akkasumas manneen duwwaa magaloota keessatti argaman akka turan taasifamuus himaniru.

Akka Raaga Ejaansi Meetiyooroolojjii biyyaaleessaatti roobni gannaa hanga Fulbaanatti kan turu waan ta’ef, hawaasni ammalle akka of eggaannoo taasisuu qabu itti aanaan Koomishnara obbo Garramawu dhaamaniiru.

Gujii Lixaa, Godinoota Harargee Bahaa fi Dhihaa ,Shawaa dhiha fi bahaa,Godina addaa nannaawwaa Finfinnee fi godina Baaleetti miidhaan kan qaqqabee ta’us, yeroo ammaatti guutinsi laggeeni hir’acha waan dhufef hojiin namoota miidhaan irraa gahee gara qe’ee isaanitti deebisuus hojjatamuu himaniiru.

Mootummaanis dhaabbilee garaagaraa fi hawaasa walin ta’un hojii lammiilee miidhaan irra gahee deebisaani ijaaruu hojjaacha akka jiru himaniiru.

Image may contain: 1 person
Image may contain: tree, sky, outdoor and nature
Facebook Comments