Weerarri dhibee vaayirasii koroonaa yoo hir’ate barnoota addaan citee ture eegalchiisuuf haalduree adda addaa mijeessaa jiraachuusaa Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise

Weerarri dhibee vaayirasii koroonaa yoo hir’ate barnoota addaan citee ture kallattii mootummaan kaa’uun barnoota eegalchiisuuf haalduree adda addaa mijeessuusaa Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise.

Hoogganaan Itti Aanaa Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Girmaa Baayyisaa akka jedhanitti; weerarri vaayirasii koroonaa mudachuun walqabatee weeraricha to’achuuf Bitooteessa 7, 2012 irraa kaasee baroonni akka adda citu ta’eera jedhan.

Akka Oromiyaattis weerara vaayirasiin dura baratoonni miiliyoona 10.6 barnoota irra kan jiran yoo ta’u; daree tokko keessa barattoonni 50- 78 ta’anii waan barataniif baratoonni kun dhibichaaf akka hin saaxilamne barnoonni addaan akka citu murtaa’uunis ni yaadatama jedhaniiru.

Biiroon Barnoota Oromiyaa erga barnoonni akka dhaabbatu taasifamee booda baratoonni barnoota isaanii irraa akka hin fagaanne hojiilee hojjete keessa kanneen ijoo; baratoonni yemmuu mana isaanii turan kitaabileefi barruulee harka isaanii turan akka dubbisan gochuu, gaaffilee soofti koppiifi haardi koppiin qopheessee harka barattootaa akka gahu gochuu, qabsiisa gabaabaa qopheessee karaa Teelegiraamiifi Fuula Weebsaayitii biirichaan baratoonni akka fayyadaman gochuu, karaa buufataalee 6n barnoota raadiyoon tamsaasuufi barattoota kutaa 7-8f ammoo televizhiniin barnoota kennaa ture jedhan.

Yoo tatamsa’ini dhibee kanaa hir’ate kallattii mootummaan kaa’een iddoo barnoonni dhaabbatee ka’ee barattoonni erga guyyoota 45f barnoota addaan cite ture baratanii booda baratoonni hunduu kutaa itti aanuutti ni darbus jedhaniiru.

Barattoonni kutaa 8ffaafi 12ffaa ammoo erga guyyoota 45 baratanii booda qormaata kan fudhatan ta’u jedhaniiru.

Biiroon Barnoota Oromiyaa Oromiyaatti tatamsa’ina dhibichaa to’achuufis hirmaannaa hawaasaan manneen barnoota sadarkaa 1ffaa keesatti dareewwan dabalataa kuma 30 ijaarsisaa jiras jedhaniiru.

Dabalataanis Oromiyaa keessatti bara kana manneen barnoota sadarkaa Lammaffaan haaraa 84fi Manneen Bultii addaa kan barattoota cicimoo simatanii barsiisan 7 ni ijaaramu jedhaniiru.

Yoo weerarri kun baduu baate gama baruufi barsiisuu itti fufsiisuuf Biiroon Barnoota Oromiyaa filannoo maalii qaba? Gaaffii OBN irraa dhiyaateef obbo Girmaan deebii kennaniin akka jedhanitti; daree dabalataa ijaaruun baay’ina barattoota daree tokko keessatti baratan hir’isuu, qulqullina mana barumsaa eegsisuufi maatii, abbootii qabeenyaa, dhaabbilee industiriifi namoota dhuunfaan hirmaachisuun manneen barnoota keessatti barattoonni haguuggii funyaaniifi saanitaayizarii akka fayyadaman dhiyeessuun kallattii mootummaan kennuun barnoota eegalchiisuuf qophoofnee jirra jedhan obbo Girmaa Baayisaa.

Gammachiis Zawduutu gabaase.

Facebook Comments