Komii humna ibsa

Jiraattoonni Magaalaa Sulultaa tajaajiilli ibsaa addaan cituusaatiin rakkachaa jiraachuu komatan.

Jiraattoonni Magaalaa Sulultaa Ganda Guutoo Noonnoo Mana Abbichuu yaada OBNiif kennaniin torbee lamaa oliif tajaajilli ibsaa addaan cituu isaatiin rakkoof saaxilamuu himan.

Rakkoon ibsaa isaan mudatee jiru akka furamuuf wiirtuu kenniinsa tajaajila maammiltootaa magaalaa isaanii gaafataniis rakkichi humna magaalaatii ol waan ta’eef gara naannootti dabrsuu jiraattoonni kunneen ibsaniiru.

Jiraattoonni kunneen komii qaban iyyataniis furmaata kan hinarganne ta’uu ibsaniiru.

 

Komii jiraattoonni magaalichaa tajaajila ibsaa ilaalchisee kaasan irratti Hojigaggeessaan Koominikeeshinii Tajaajila Ibsaa Oromiyaa obboo Caalaa Boonsaa dubbisneerra.

Isaaniis deebii kennaniin komiin hawaasaa sirrii ta’uu ibsuun, rakkinichi kan mudate sababa rakkoo tiraanisfoormaraa waan ta’eef tiraanisfoormara walfakkaataa ta’e kuusaa keessaa waan hinqabneef iddoo biraa irraa barbaaduun yeroo gabaabaa keessatti kan furan ta’uu ibsan.

Babal’ina magaalootaafi indaastriiwwanii waliin walqabtee fedhii ibsaa guutuuf hanqinni dhiyeessii akka jiru kan ibsan obbo caalaan, mancaatiin tiraansfoormaraafi keebilii elektriikaa irratti uumamu magaaloota Oromiyaa hedduu keessatti tajaajilli ibsaa akka addaan ciccituuf sababa ta’uus obbo caalaan ibsaniiru.

Akka Naannoo Oromiyaatti waggaa tokko keessatti tiraanisfooramaroota 10 olfi keebilii ibsaa meetira 345 ta’uu irratti mancaatiin Birrii miiliyoona 5 .4 oliitti tilmaamu dhaqqabuus eeraniiru.

Mancaatii sararootaafi tiraanisfoormarootarratti gahaa jiru ittisuuf hawaasniifi qamni nageenyaa tumsuu akka qabnis obbo Caalaan dhaamaniiru.

Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments