Paartiileen naannoo Oromiyaa rakkolee filannoo waliin walqabatanii ka’a jiraniif furmaatawwaan seeran ala ta’an akka hin fudhanne beeksisan.

OBN Ebla 30,2012-Paartiileen naannoo Oromiyaa rakkolee filannoo waliin walqabatanii ka’a jiraniif furmaatawwaan seeran ala ta’an akka hin fudhanne beeksisan.

Paartiileen morkattoota Oromiyaa keessatti argaman fedhii paartii yookiin fedhii dhunfaa keessaa bahuun rakkolee biyyatti furufi jijjirama biyyattin irra jirtuu itti fufsisuuf walta’uun akka hojjatan beeksisaniru.

Adda Diimookiraatawaa Oromoo,Adda Tokkummaa Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoome fi Paartiin Bilisaa baasaa Oromoo dhimma biyyaa fi naannoo irratti mari’ataniru.

Marii isaani irrattis weerarri vaayirasii koroonaa, hidha haroomsaa ilaachise birmadummaa biyyaarratti bala aggaamame,,sababa weerara vaayirasii koroonatiin balaa dinagdee fi filannoo bara kana adeemsifamuuf ture rakkoolee biyyatti akka ta’an addaa baafachuu isaani beeksisaniru.

Rakkooleen kunneen humna walta’insa barbaaduu kan jedhan paartiileen,fedhii paartii fi dhuunfaa keessaa bahuun rakkoolee biyyatti furufi jijjirama biyyattin irraa jirtu itti fufsisuuf waligalteedhaan hojjachuuf waligaluu isaani beeksisaniru.

Kanarra kan darbee mootummaanis hojiilee waliini qindeessudhaan itti gaafatamuummaa seera qabeessaa fi tumsa isaarra eggamuu haalan bahuu qabas jedhan.

Ibsi isaan baasanis akkas jedha,nuti paartiileen naannoo Oromiyaa keessaa sochoonuu Adda Diimookiraatawaa Oromoo,Adda Tokkummaa Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoome fi Paartiin Bilisaa baasaa Oromoo guyyaa har’a Ebla 30,2012 dhimmoota haala yeroo biyyaa fi naannoo kenyaa irratti mari’anneera.

Marii kenyaa irrattis rakkooleeen gurguddoon 4 biyya keenya akka mudatan hubanneera; isaanis weerarri vaayirasii koroonaa, hidha haaroomsaa ilaachise birmadummaan biyyatti balaarraa jiru, sababa weerara vaayirasii koroonatiin balaa dinagdee fi filannoo bara kana adeemsifamuuf turedha.

Rakkooleen kunneen walirraa aananii osoo hin taane dhunfaa dhunfaa isaanittuu humna walta’e kan barbaadaniidha; kana waan ta’ef fedhii paartii fi dhuunfaa keessaa bahuun rakkoolee biyyatti furufi jijjirama biyyattin irra jirtu itti fufsisuuf waligalteedhaan kan hojjannuu fi mootummaanis hojiilee waliini qindeessudhaan itti gaafatamuummaa seera qabeessaa fi tumsa isarraa eggamuun haalan bahuu akka qabu waligalleerra.

Dhimmoota biyya keenya irratti gad fageenyaan fi bal’inaan waan mari’anneef guyyaa har’a ibsa ejjannoo abbaa qabxii sadi qabu baasnee jirra.

1. Lubbuun lammiilee fi nageenyii ummata dhimma ajandaa siyaasaa kamiyyuu caala; sababaa weerara vaayirasii koroonatiin lubbuun fi nageenyii lammiilee yeroo itti rakkoo irra ta’e kanatti,sababaa sirna guutinsaa bishaani hidha haaroomsaatiin nageenyi biyyatti yeroo sodaachisaa ta’e kanatti fi sababa vaayirasii koroonaatin dinagdeen biyyatti yeroo itti gadi bu’e kanatti garaagarummaa xiqqeessinee tokko ta’u oso qabnu ajandaalee xixiqqoo umudhaan hawaasni ofii fi biyya isaa olchuuf akka hin kakaanee gochuun hojii gadheedha; nuti paartiileen Oromiyaa keessaa sochoonuu yeroo kanatti garaagarummaa kenyaa dhiisuudhaan jireenyummaa biyyaa fi ummaataa keenyaa olchuuf waliin hojjachuuf waligallee jirra.
2. Adduunyaa kamittuu rakkoon kamiyyuu filaannoon hin umamuu,rakkoo nurraa gahuuf garuu furmaata filachuu ni dandeenyaa; yeroo kanatti haala irraa jirruufi jijjiirama dhufaa jiru illalchisee furmaanni rakkoolee sadarkaa garaagaratti umamanif kennamuu seeraa qabeessaa ta’u qabu; waan kana ta’ef nuti paartileen Oromiyaa rakkoowwaan filannoo ilaalchisuun umamanif furmaatawwaan seeran ala akka hin fudhannee ni beeksisna
3. Yeroo amma kanatti osoo akka rakkoolee biyya kenyaa irraa tulamaniti mootummaa cimaatu barbachisa, maqaa cee’umsaatiin mootummaan paarti kaayyoon isaani lafaa fi samii ta’e ofitti dabaluu yoomiyyuu cimaa hin ta’u; dhibeen vaayirasii koroonaa biyya keenyaa irraa darbee yeroo yaaddoo adduunyaa ta’e kanatti waa’ee filannoo yaaduun maaltu na galcheedha; nuti paartileen Oromiyaa dheebuu angoo irraa kan ka’e mootummaa cee’umsaa yookiin maqaa filaannootiin mootuummaa fi ummataa burjajjeessuuf caarraqqii taasifaamuu ni balaalefanna.

Facebook Comments