Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii dhiiga arjooman

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii leenjii isaaniif kennamaa ture erga xumuranii booda dhiiga arjooman.

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii leenjii guyyoota shaniif isaaniif kennamaa ture erga xumuranii booda fedhiifi kaka’umsa isaaniitiin dhiiga isaanii arjoomaniiru.

 

Kayyoon nuti dhiiga kana arjoomnes namoonni dhukkubsachuun dhiiga barbaadan sababa hanqina dhiigaan lubbuun isaanii akka hindabarreef akka hooggansaatti ga’ee adda durummaa keenya ba’uufi akkasumas namoota biroof fakkeenya ta’uuf sochii kana taasifne jechuun dubbataniiru.

Bu’uruma gorsa ogeessota fayyaan Ji’a sadi boodas dhiiga keenya ni arjoomna jechuun waadaa galanii jiru.

Ittigaafatamaan Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Godina Gujii Obbo Yohaannis Olkoo hooggantoota Paartii Badhaadhinaa fedhii isaaniitiin dhiiga isaanii arjooman galateeffachuun hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu kun jabaatee itti fufuu qabas jedhaniiru.

Jiksaa Takileetu gabaase.

Facebook Comments