Gosa tumaa shamarran Oromoo bareedinaaf tumatan

OBN Hagayya 20,2011- Dubartoonni bareedina ofii eeggachuuf jecha waantoota baay’ee raawwatu. Bareedina eeggachuun kunis fuula, nyaara, rifeensa, irga, qeensa yookiin kutaa qaamaa biraa ta’uu ni danda’a.

Shamarran Oromoos bareedina isaan uumaman qaban irrattii dabalataan of bareechuf kan itti fayyadaman keessaa tokko tumaadha. Tumaan kuni Arsii birratti haxaroo jedhamuun beekama.

Haxaroon harka caalu fuularratti kan tumatamu dha.

Haxaroo shamarran umuriin isaanii heerumaaf ga’etu tumata. Kan tumatanis fedhiidhuma isaaniini.

Shamarreen haxaroo tumattee heerumaaf qophii akka taate agarsiisa. Kuni immoo shamarreen heerumaaf qophii hin taanes tumachuu hin dandeettu jechuu miti jedhu Aadde Girjaa Annotaan.

Dubartoonni dahanis haxaroo ykn tumaa ni tumatu jedhu Aaadde Girjaan.

Gosoota haxaroo

Aadaa Arsii biratti haxaroo gosa lamatu jira. Isaanis babbasaa fi niqqisii jedhamu.

Haxaroon niqqisii boqoo lamaan irratti tokko tokko fi areeda irrattis tokko bifa tuqaatiin kan tumataniidha.

Haxaroo babbasaan immoo boqoo fi areedarratti sadi sadii kan tumatan. Kanaafuu, shammarran gosa haxaroo babbasaa tumatan lakkoofsaan tumaa sagal qabaatu jechuudha.

Shamarreen haxaroo tumattee dargaggeeyyii biratti jaalala horatti jedhu addee Girjaan.

Haaluma Kanaan dargageessi tokko shamarree haxaroo tumatte tokko yoo jaalate akkana jedhee sirba;

Goodayyaa keetiin bilaalii,

Keessa kaayii hinaarii

Haxaroo keetiin na ilaali” jedhan.

Yookiin immoo dargaggeessi shamarree haxaroo qabdu tokko yoo hawateefi isaa waliin akka taphattu barbaade akkas jedhaan “haxaroo kee babbasaa, raftee jirtii dammaqsaa”, jedhee sirba jedhu Aaddee Girjaan.Maddi:-BBC

Facebook Comments